దైవ ప్రవక్త (స) జీవిత చరిత్ర

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLVhdt6UzAvZW9qs-GXqbDblYIgIyeBcc0&layout=gallery[/embedyt]