తెలుగులో ఖురాన్ అనువాదం!

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLVhdt6UzAvZVVDrIlUpkJS6-N3TvWyFPj&layout=gallery[/embedyt]